Pravidla soutěží - Zlín

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST 2020 - Zlín, Otrokovice a Uherské Hradiště

soutěž na pravidelnost týmů ve městech Otrokovice, Uherské Hradiště, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita

 1. Kategorie Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celorepublikové i městské úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66 % na městské úrovni a 90 % na celorepublikové úrovni.
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet eko-cest (či domácích aktivit) za měsíc květen __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek počtu pracovních dní daného jedince*

  * Minimální počet cest do práce a z práce, které je třeba vykonat, je 26 (tedy 13 pracovních dní). Pokud bude celkový počet cest do práce a z práce u konkrétní osoby menší než je číslo 26 (například z důvodu dlouhodobé dovolené apod.), automaticky se do jmenovatele dosazuje číslo 26.  

 5. K dosažení 100% osobní pravidelnosti musí být počet eko-cest či domácích aktivit stejný jako dvojnásobek počtu dní daného jedince. V případě dlouhodobé dovolené či nemoci, kdy se počet pracovních dní sníží pod 13, tedy nelze dosáhnout 100% pravidelnosti.
 6. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických všech členů týmu __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu*

  *Celkový počet zapsaných cest jednotlivých členů týmu vychází z reálně zapsaného stavu, pokud činí na jednotlivce alespoň 26 (viz bod 4). V případě nižšího počtu cest se vychází z fiktivního stavu vykonaných 26 cest.

 7. Místní koordinátor vylosuje minimálně 15 vítězných týmů, které splňují podmínku nejméně 66 % pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném vyhlašování 11. června 2020 ve Zlíně.
 8. Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a odmění je startovným zdarma pro příští ročník pro celý tým.
 9. Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu 2020.
 10. Průběh výzvy, záznam aktivit a cest :


  1. Výzva probíhá od 1. května do 31. května 2020. Organizátor si vyhrazuje právo na možnost změny termínu výzvy, včetně všech níže uvedených kategorií, v případě mimořádných a neočekávaných okolností.
  2. V rámci výzvy lze zapisovat jakoukoliv cestu (letos nejen do práce či z práce), kterou účastník uskuteční pomocí bezmotorového dopravního prostředku (kolo, koloběžka, skate…), případně pěšky či během. Povolena jsou i elektrokola. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, je dvě. Minimální délka trasy se letos nestanovuje.
  3. V případě práce z domova lze místo cesty do/z práce zapsat také zdravotní procházku/vyjížďku či jinou bezmotorovou cestu. Pokud půjdete za den na dvě zdravotní vycházky, zapište si je jako cestu tam a zpět. Pokud jen na jednu, rozdělte její trasu na dvě cesty a ty si zapište jako tam a zpět (v případě užití aplikace je nutné v polovině cesty zapisování uložit a započít nové měření cesty zpět).
  4. V rámci výzvy si lze dále zapisovat i jakoukoliv sportovní domácí aktivitu (např. jízda na rotopedu, jóga, posilování). Tato varianta umožňuje účast i lidem pracujícím v rámci home office či v jiném obdobném režimu.
  5. Jednotlivé aktivity lze během výzvy libovolně střídat. Zvolenou aktivitu si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.
  6. Při zapisování jednotlivých cest účastník do svého webového profilu zaznamená vzdálenost a způsob, jakým cestu urazí, a to pomocí některého z uvedených způsobů:
   • mobilní aplikace UrbanCyclers, Strava, Na kole Prahou (z mobilní aplikace se cesty do webového profilu nahrávají automaticky),
   • ruční nahrání GPX souborů z jiných aplikací,
   • vyplnění typické trasy v registračním systému,
   • vyplnění počtu absolvovaných km do tabulky v kalendáři v registračním systému.
  7. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, metro, trolejbus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami.
  8. Zaznamenávat aktivity ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy např. v pondělí je možné zapsat aktivity nejpozději za uplynulé pondělí). Po skončení soutěže lze zapisovat aktivity nejpozději do 3. 6. 2020 23:59.
  9. Vyhlášení výsledků a předání lokálních cen se uskutečňuje ve městě, ve kterém je účastník do výzvy registrován. Výsledky celorepublikových soutěžích budou vyhlášeny v rámci závěrečného večírku, který se bude konat v měsíci červnu v Praze. V případě mimořádných okolností lze vyhlásit vítěze pouze prostřednictvím webových stránek a předání cen uskutečnit osobně nebo po vzájemné domluvě jinou formou.

Výkonnost pro dobrou věc 2020 - Zlín, Otrokovice a Uherské Hradiště

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Uherské Hradiště, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

 1. Kategorie Výkonnost pro dobrou věc se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celostátní i lokální úrovni.
 3. Každý jednotlivec si v registračním systému zvolí jeden z charitativních projektů, který chce svým výkonem v rámci výzvy podpořit.
 4. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, bude přičten k celkovému počtu kilometrů pro daný projekt.
 5. Celkový počet vlastními silami ujetých, uběhnutých a ušlých kilometrů nasbíraných od účastníků, kteří se k danému projektu přihlásili, bude rozdělen k jednotlivým projektům.
 6. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, který chodec, chodkyně, cyklista a cyklistka v rámci daného města nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 7. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci, chodkyně, cyklisté a cyklistky v rámci celé republiky nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 8. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kolik kilometrů celkem “nasbíraly” jednotlivé projekty. Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory, protože podle poměru najetých a nachozených kilometrů jednotlivých projektů bude k jednotlivým projektům poměrně rozdělena celková částka, kterou na projekt věnovali partneři.

Běhej pro dobrou věc 2020 - Zlín, Otrokovice a Uherské Hradiště

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Uherské Hradiště, Zlín pro cesty s prostředky Pěšky

 1. Soutěž Běhej pro dobrou věc se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž  je vyhlašována na celostátní i lokální úrovni.
 3. Každý jednotlivec si během registrace zvolí jeden z charitativních projektů, který chce svým výkonem v rámci  soutěže podpořit.
 4. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, či uběhne vlastními silami, bude přičten k celkovému počtu kilometrů pro daný projekt.
 5. Celkový počet vlastními silami uběhnutých či ušlých kilometrů nasbíraných od účastníků, kteří se k danému projektu přihlásili, bude rozdělen k jednotlivým projektům.
 6. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných  jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 7. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci a chodkyně v rámci celé republiky nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 8. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kolik kilometrů celkem “nasbíraly” jednotlivé projekty. Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory, protože podle poměru najetých a nachozených kilometrů jednotlivých projektů bude k jednotlivým projektům poměrně rozdělena celková částka, kterou na projekt věnovali partneři projektů.

Celorepubliková výkonnost 2020 (pouze informativní)

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Kategorie je vypsaná pouze jako informativní žebříček výkonnosti. Jsou zde započítány jak km ujeté na kole, tak uražené pěšky či během.

Celorepubliková výkonnost - běh 2020 (pouze informativní)

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Pěšky

Kategorie je vypsaná pouze jako informativní žebříček výkonnosti. Jsou zde započítány pouze km uražené pěšky či během.

Cyklozaměstnavatel roku 2020

dotazník jednotlivců

 1. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník ve svém soutěžním profilu.
 2. Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatně soutěžící subjekt.
 3. Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.
 4. Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu potvrdí finálního vítěze.
 5. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 3.června.
 6. Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.
 7. Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.
 8. Na účast v soutěži lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole.

Cykloměsto roku 2020

dotazník jednotlivců ve městech Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Břeclav, Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Český Brod, Český Krumlov, Cheb, Chrudim, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Hranice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Jiné město, Karviná, Kladno, Kolín, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Louny, Lovosice, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Most, Nové Město nad Metují, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Poděbrady, Praha, Přerov, Příbram, Rakovník, Říčany u Prahy, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Třebíč, Třeboň, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Zlín, Zlín a Otrokovice, Znojmo

 1. Cílem kategorie je ocenit města, která se snaží progresivně rozvíjet svou infrastrukturu pro chodce i cyklisty. Partnerem kategorie je Nadace Partnerství.
 2. Cykloměsto roku se hodnotí na základě podrobného dotazníku, který vyplňují účastníci Do práce na kole, zohledňujícího podmínky pro pohyb a pocity cyklistů, běžců a pěších v zapojených městech. Výsledky dotazníku 2019 najdete na stránce cyklobarometr.cz
 3. Odborná komise organizátorů posoudí nejen výsledky dotazníku účastníků, ale zohlední také nárůst počtu účastníků oproti loňskému roku, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě, uskutečněná cykloopatření, práci místního cyklokoordinátora, zda akci v městě organizuje radnice nebo neziskový sektor a perspektivu budoucího vývoje.
 4. Cykloměsta DPNK 2020 budou vyhlášena na závěrečném večírku 17. června 2020. Vyhlásíme první tři města, která nejlépe splní všechna výše uvedená kritéria.
 5. Vítězné město na 3 měsíce obdrží sčítač cyklistů od Nadace Partnerství a stanici na opravu kol Scandic od firmy Cyklohub.